Voorwaarden

Deze DDOWNLOAD.com.de Service Arrangement (het “Contract”) definieert de voorwaarden en problemen waaronder DDOWNLOAD.com.de (” wij”) oplossingen aan u (” Gebruiker”) levert. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat de Individu ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden:
— Wij behouden ons het recht voor om klantenaccounts die extreme transmissiecapaciteit gebruiken of anderszins misbruik maken van het systeem, niet rechtstreeks te verbinden.

— Porno, naaktheid, sex-gerelateerde beelden, en elke vorm van aanstootgevende beelden of videoclips zijn verboden. Auteursrechtelijk beschermde producten zijn eveneens strikt verboden. Wij behouden ons het recht voor om geschikt materiaal te bepalen en kunnen op elk moment foto’s of video’s verwijderen zonder individuele kennisgeving.

— Gebruikers moeten ermee instemmen zich te houden aan alle wetten die hun locatie gebruiken, inclusief copyright en handelsmerkvoorschriften. Afbeeldingen, videoclips en documenten die inbreuk maken op auteursrechten of handelsmerken zijn niet toegestaan. Als iemand een inbreukclaim tegen u heeft ingediend, zal u gevraagd worden de auteursrechtelijk beschermde gegevens te verwijderen totdat de zaak is opgelost. Als er een geschil ontstaat tussen deelnemers aan deze website, is het niet verplicht om betrokken te raken.

— is niet verantwoordelijk voor uw beelden, video’s of gegevens, of voor diensten die verloren gaan door de afwezigheid of het uitvallen van de Internet site. Wij staan niet in voor de betrouwbaarheid in de toekomst van de service, organisatie of opslag van uw beelden, video’s of gegevens.

DDOWNLOADS.com.de is toegewijd aan het aanvaarden van zowel alle als alle wettige autoriteiten als een onderzoek zich moet ontwikkelen.
Algemene bepalingen
1.1 DDOWNLOADS biedt haar oplossingen uitsluitend aan op basis van deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen “AV”. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vormen geen rechten ten gunste van derden.
1.2 DDOWNLOADS krijgt het recht om de bepalingen van deze AV met toekomstige impact te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van het Individu, aangeboden dergelijke wijziging is redelijk voor de Klant onder factor van afweging van DDOWNLOADS’ belangen. Indien het Individu gebruik maakt van de oplossing na de wijzigingsdag, stemt de Gebruiker in met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.
1.3 De Gebruiker is verplicht te erkennen dat alle burgerlijke vrijheden op DDOWNLOADS’s oplossing, bestaande uit burgerlijke vrijheden op het gebied van industriële woonrechten, het unieke woon- of commerciële eigendom zijn van DDOWNLOADS. De Gebruiker is niet gemachtigd om dergelijke wettelijke rechten te exploiteren of te gebruiken of om verwijzingen naar DDOWNLOADS’s auteursrechten te verwijderen in eender welke gebeurtenis zonder de uitdrukkelijk gecreëerde toestemming van DDOWNLOADS.
1.4 Deze AV alsmede alle op basis van deze AV getroffen regelingen worden beheerst door de wetgeving van zzzzz. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, de richtlijnen van het Internationaal Privaatrecht, alsmede elke verwijzing naar dergelijke regelingen en verordeningen blijven buiten beschouwing.
1.5 De plaats van jurisdictie voor elke vorm van geschillen voortvloeiend uit of over deze AV is, voor zover de regelgeving dit toelaat, de specifieke vestigingsplaats van DDOWNLOADS. DDOWNLOADS is echter bevoegd om gerechtelijke bevelen op te leggen in de vestigingsplaats van de Klant. Dit geldt bovendien in het geval DDOWNLOADS vorderingen of schadezaken instelt tegen Klanten.
1.6 Indien een bepaling of meerdere bepalingen van deze A&H geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, tast dit de geloofwaardigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze A&H niet aan.
2
Algemeen Aanbieders
2.1 DDOWNLOADS verschaft haar Gebruikers toegang tot de oplossing; DDOWNLOADS is doorgaans geaccrediteerd om alleen aangemelde Individuen toe te laten die specifieke oplossingen gebruiken.
2.2 De Klant heeft, in het algemeen, een verzekeringsclaim op de non-stop beschikbaarheid van de dienst. In het geval van ongeplande stappen, zal DDOWNLOADS zich inspannen om de Klant met een redelijke voorsprong te verwittigen en ook om de beschikbaarheid van de oplossing te herstellen. Indien de oplossing van DDOWNLOADS niet beschikbaar is, maakt dit geen enkele aanspraak op garantie, problemen of betaling van kosten voor de klant.
2.3 In geval van onderbrekingen in de beschikbaarheid is het mogelijk dat een bepaalde variëteit van verzoeken niet kan worden opgenomen en/of gelogd. Een dergelijke gelegenheid houdt niet in dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van garantie of service problemen of betaling van onkosten/kosten.
2.4 DDOWNLOADS is niet gehouden tot levering van haar oplossingen in geval van overmacht. Overmachtsituaties kunnen bestaan uit:
Indien de distributie van producten of diensten door leveranciers wordt vertraagd of geannuleerd (mits deze vertraging of annulering door overmacht is veroorzaakt).
Stroomonderbrekingen en ook onderbrekingen of beschadiging van hoogspanningslijn voorbij DDOWNLOADS’s ronde Van verplichting.
Staking en lock-out.

Softwarematige aanvallen door Klanten of 3e partijen, zoals schadelijke software of DDoS-aanvallen.
Officiële of gerechtelijke bevelen.
Ook tegen dergelijke situaties had DDOWNLOADS zich niet kunnen beschermen door gebruik te maken van betaalbare zorg. DDOWNLOADS is als geheel gehouden tot het doen van bepaalde veiligheids- en beveiligingsprocedures. Deze verantwoordelijkheid verplicht DDOWNLOADS echter niet tot het achterwege laten van het optreden van overmachtsituaties.
2.5 DDOWNLOADS kan te allen tijde aanpassingen doorvoeren aan DDOWNLOADS’s service layout alsmede raamwerk, naast service onderhoud of verbetering in de vorm van technische ontwikkelingen en/of om up-to-date software versies toe te passen.
3.
Uploaden/Opslaan/Opslaan Info.
3.1 Bestanden, die de Uploader/Gebruiker uploadt/bewaart en die DDOWNLOADS opslaat ter ondersteuning van de Uploader/Gebruiker, worden geacht externe 3rd party info te zijn. Deze gegevens zijn niet het eigendom of de plicht van DDOWNLOADS.
3.2 Indien de Uploader/Gebruiker bestanden publiceert die web linken van externe 3rd event web aanbiedingen / 3rd party website met behulp van hyperlinks, DDOWNLOADS beschouwt dergelijke gegevens ook als externe 3rd party info. Deze gegevens zijn niet het eigendom of de verplichting van DDOWNLOADS en DDOWNLOADS aanvaardt geen verantwoordelijkheid of service garantie voor de beschikbaarheid van externe internet aanbiedingen / website van derden.
3.3 DDOWNLOADS is, in het bijzonder, vrijgesteld voor dergelijke externe informatie van derden, indien DDOWNLOADS geen begrip heeft van enige vorm van onwettige handelingen of de onwettigheid van dergelijke gegevens van derden en ook indien, in geval van schadeclaims, DDOWNLOADS geen kennis heeft van enige feiten of scenario’s die een misdrijf vormen of op basis waarvan de onwettigheid van dergelijke externe gegevens van derden duidelijk wordt en/of DDOWNLOADS kennis heeft gekregen van dergelijke waarheden of scenario’s alsmede zonder onnodige vertraging maatregelen heeft genomen en ook daadwerkelijk dergelijke info heeft verwijderd of de toegang tot dergelijke gegevens heeft belemmerd. De bovenstaande bepaling omvat geen enkele vorm van burgerlijke vrijheden ten opzichte van derden in welke situatie dan ook.
3.4 De Klant heeft geen recht op enige commissie voor het uploaden/opslaan van bestanden, tenzij een vergoeding is overeengekomen tussen zowel het Individu als DDOWNLOADS.
4.
Verbannen Bestanden/Content/Informatie.
4.1 De Gebruiker is, in het algemeen, niet gerechtigd om met gebruikmaking van de service van DDOWNLOADS gegevens in te zenden of op te slaan en/of documenten publiekelijk aan te bieden die niet in overeenstemming zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en/of het toepasselijk recht. De Uploader verklaart/garandeert dat zij alle benodigde wettelijke rechten bezit als eigenaar of in de vorm van een gebruiksrecht op de door de Uploader geuploade/opgeslagen bestanden/content/informatie voor zover deze wettelijke rechten worden opgeroepen door deze Gebruiksvoorwaarden. Daarenboven verklaart/garandeert de Uploader dat het publiceren, bewaren, bewerken, verrijken en/of verkrijgen van de door de Uploader opgeslagen/geuploade gegevens geen inbreuk maakt op toepasselijke wetgeving, rechten van derden, of deze Gebruiksvoorwaarden.
4.2 Onverenigbaar met deze T & C’s zijn, in bepaalde, bestanden / inhoud / informatie die schadelijke software van welke aard dan ook, zoals computervirussen bevatten, inbreuk maken op octrooi-, merk-of auteursrechten, dat wil zeggen intellectuele eigendomsrechten of commerciële vrijheden, die ingaan tegen de menselijke waardigheid (door het afbeelden van overlijden of lichamelijk of geestelijk zieke mensen), die pornografische webinhoud hebben, in bepaalde gevallen kinderen of jonge volwassenen afbeelden en/of dieren misbruiken, die geweld bagatelliseren, individuen oproepen, racistisch zijn, lichamelijk geweld en/of strijd verheerlijken, terrorisme steunen, voorstellingen hebben die geweld bagatelliseren, nationaal socialisme verwerpen, bagatelliseren en zelfs verheerlijken, die de groei van jongeren en/of jeugdigen tot verantwoordelijke individuen kennelijk belemmeren of schaden of deze ontwikkeling ernstig bedreigen, die respectloosheid, smaad of laster bevatten, die zonder toestemming van de getroffen persoon of zonder wettelijke toestemming exclusieve of persoonlijke gegevens bevatten, samen met alle info die haat/laster/mishandeling/verachting betreffende delen van de bevolking en/of groepen bevat en dus ook het menselijk zelfrespect aantast.
4.3 DDOWNLOADS kan bestanden die inbreuk maken op deze Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wetgeving geheel of gedeeltelijk blokkeren of verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving, indien derden DDOWNLOADS op de hoogte brengen van een dergelijke schending of DDOWNLOADS door eigen agressieve stappen kennis neemt van een dergelijke schending of indien rechtbanken en/of autoriteiten DDOWNLOADS op de hoogte brengen van een dergelijke schending en tevens verzoeken dat dergelijke gegevens niet worden opgeslagen of vrijgegeven.
4.4 Indien de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wetgeving op grove of consequente wijze overtreedt, is DDOWNLOADS gerechtigd de toegang van de Klant tot de oplossing van DDOWNLOADS, geheel of gedeeltelijk, te belemmeren of de overeenkomst van de Klant met DDOWNLOADS in ernstige situaties met verbaal te beëindigen.
4.5 Het individu vrijwaart DDOWNLOADS van en ook tegen alle aanspraken van derden die deze derden doen gelden op basis van enige vorm van schending van hun rechten door de Gebruiker vanwege enige inbreuken. Indien door DDOWNLOADS of door DDOWNLOADS’s advertentiepartners geleden schade of uitgaven worden gevorderd op grond van inbreuken op of overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden door bestanden/inhoud/informatie van de Gebruiker, is de Klant gehouden deze schade of uitgaven te dragen of te vergoeden, tenzij de Klant niet gehouden is deze problemen of uitgaven te dragen of te vergoeden.
4.6 DDOWNLOADS zal acties ondernemen om auteursrechtelijke rechten of 3e event burgerlijke vrijheden veilig te stellen in de mate dat dit redelijk en ook praktisch is, in het bijzonder als voorzorgsmaatregel tegen schendingen of om schendingen te identificeren om dergelijke schendingen te verwijderen of te stoppen. Mocht de Gebruiker zich bewust zijn of worden van het feit dat zijn opgeslagen/geüploade bestanden/content/informatie in strijd zijn met deze T & C’s of toepasselijke wetten of wettelijke auteursrechten van derden, dan zal het individu DDOWNLOADS zonder buitensporige vertraging op de hoogte brengen van dergelijke links die verband houden met dergelijke bestanden/content/informatie door gebruik te maken van een Takedown Notice.
DDOWNLOADS mag de toegang tot dergelijke bestanden/inhoud/informatie belemmeren of wissen en ook mag DDOWNLOADS dergelijke bestanden/inhoud/informatie opnemen in zijn gegevensfilters.
5.
Bepalingen betreffende de veiligheid van bewaarde bestanden/bestanden/informatie.
5.1 Deze Ts & Cs verplichten DDOWNLOADS niet tot het overhandigen of bieden van een overzicht van de beschikbare/opgeslagen documenten onder de service van DDOWNLOADS.
5.2 DDOWNLOADS opent en/of onderzoekt de door Klanten opgeslagen bestanden/inhoud/informatie niet, tenzij DDOWNLOADS hiertoe op grond van een officieel of gerechtelijk bevel wordt opgeroepen. DDOWNLOADS catalogiseert de voornoemde bestanden/content/informatie niet en checkt deze niet in materiaaltabellen. DDOWNLOADS voorziet niet in een zoekfunctie waarmee DDOWNLOADS’s oplossing kan worden doorzocht.
5.3 DDOWNLOADS heeft geen invloed op welke mensen of personen bestanden/content/informatie opgeslagen/geüpload door een Klant downloaden, gebruikmakend van DDOWNLOADS’s oplossing voor het bewaren van bestanden/content/informatie. DDOWNLOADS zal zeker niet aan derden de informatie bekend maken onder welk Net adres bestanden/content/informatie opgeslagen/geüpload door een Individu kunnen worden benaderd gebruik makend van DDOWNLOADS’s oplossing tenzij DDOWNLOADS verplicht is dergelijke informatie bekend te maken op basis van wettelijke of hoofdelijke bevelen.
6.
Bepalingen betreffende de verwijdering van opgeslagen bestanden/content/informatie.
6.1 Indien de door de Klant opgeslagen/geuploade bestanden/content/informatie in strijd zijn met toepasselijke wetgeving of deze AV, is DDOWNLOADS gerechtigd om het opslaan/uploaden van dergelijke bestanden/content/informatie op voorhand te weigeren of dergelijke bestanden/content/informatie onder een andere weblink op te slaan. In deze bepaling wordt in het bijzonder gebruik gemaakt van bestanden/content/informatie die onderscheidende, geweld verheerlijkende, racistische en auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen bevatten, in welk geval DDOWNLOADS verplicht is of verzocht wordt door 3e events om dergelijke bestanden/content/informatie te blokkeren, te wissen of op andere wijze te verwijderen.
6.2 DDOWNLOADS is gerechtigd om bestanden/inhoud/informatie die zijn opgeslagen/geüpload door een Klant die gebruik maakt van de oplossing van DDOWNLOADS kosteloos te verwijderen, indien het aan de Gebruiker verstrekte volume wordt overschreden of indien het contract wordt beëindigd, bijvoorbeeld doordat de looptijd van de overeenkomst feitelijk is beëindigd of de overeenkomst (zeer) ver is gevorderd.
6.3 DDOWNLOADS geeft uitdrukkelijk aan dat de Gebruiker geen enkel recht heeft op een eeuwigdurende en/of onbeperkte opslagruimte van zijn bestanden/content/informatie. DDOWNLOADS wijst de Klant er bovendien op dat de technische omgeving aan verandering onderhevig is.
6.4 DDOWNLOADS heeft het recht om bestanden/inhoud/informatie die zijn opgeslagen/geüpload door een Gebruiker die gebruik maakt van de service van DDOWNLOADS tegen een oplossingsvergoeding te verwijderen, indien de hoeveelheid opslagruimte die aan het Individu in zijn account wordt aangeboden wordt overschreden of indien de overeenkomst is beëindigd of verbroken.
7.
Bepalingen met betrekking tot Geregistreerde/Log-in Klanten.
7.1.
Algemene Individuele Taken.
7.1.1 De Individu verplicht zich de voor het sluiten van het arrangement en/of gebruik benodigde gegevens/informatie volledig en naar waarheid te verstrekken. DDOWNLOADS dient zonder al te veel oponthoud in berichtvorm te worden geïnformeerd indien deze gegevens/informatie daadwerkelijk zijn veranderd.
7.1.2 Daarenboven draagt de Klant er zorg voor dat hij zijn e-mail inbox consequent controleert om er zeker van te zijn dat de beschikbare opslagruimte volstaat voor inkomende e-mails, alsook dat de Individu in staat is om het materiaal van inkomende e-mails onmiddellijk te onderzoeken. De Gebruiker is verplicht te garanderen dat alleen de Klant toegang heeft tot de gespecificeerde e-mail inbox en ook dat alleen de Gebruiker gemachtigd is om e-mails te versturen.
7.1.3 De Klant zorgt ervoor dat de behoeften voor de perfecte toepassing van DDOWNLOADS’s oplossingen met betrekking tot software en hardware, samen met de verbinding met het Net worden vervuld en ook beschikbaar zijn. De kosten voor de vervulling van deze vereisten zijn volledig ten laste van de Klant.
7.1.4 Het gebruik van DDOWNLOADS’s oplossingen d.w.z. DDOWNLOADS’s oplossing door de Klant schaadt de levering van oplossingen door DDOWNLOADS niet.
7.1.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om zijn systeem te beveiligen. Bovendien zorgt de Klant ervoor dat normale alternatieven van de bestanden/content/informatie worden gemaakt. De Individu past software applicaties toe om bescherming te bieden tegen kwaadaardige software, zoals bugs. DDOWNLOADS is niet verantwoordelijk of belast met enige vorm van schade veroorzaakt door de schadelijke software applicatie.
7.1.6 De Klant is verplicht DDOWNLOADS zonder onnodige vertraging in tekstvorm te waarschuwen in geval van enige vorm van klachten met betrekking tot de oplossingen van DDOWNLOADS.
7.2.
Plichten van de Klant met betrekking tot Toegangsinformatie.
7.2.1 De aanvraag tot inschrijving vereist de registratie van de kandidaat; de Gebruiker zal na deze registratie toegang krijgen tot de gegevens. De Gebruiker verzekert dat hij zijn toegangsgegevens in alle vertrouwelijkheid zal behandelen en dat hij deze informatie zeker niet zal onthullen aan derden. Bovendien verzekert de Klant om deze toegangsinformatie te beveiligen tegen elke vorm van toegang door derden.
7.2.2 In het geval dat er een factor is voor de veronderstelling dat 3e beroemdheden of niet goedgekeurde personen expertise of toegang hebben verkregen tot de toegankelijkheidsgegevens van de Klant, is de Gebruiker verplicht om DDOWNLOADS zonder bovenmatige vertraging op de hoogte te stellen van dergelijke situaties.
7.2.3 De Gebruiker is niet gemachtigd zijn toegang/account aan een derde partij te verstrekken. Verhuur of verkoop is niet toegestaan, ongeacht.
7.3.
Wijzigingen in het contract.
7.3.1 DDOWNLOADS kan de inschrijvingsovereenkomst, bestaande uit deze Gebruiksvoorwaarden, te allen tijde wijzigen, mits een dergelijke wijziging betaalbaar is voor de Gebruiker.
7.3.2 DDOWNLOADS zal Gebruiker minimaal acht weken voordat een dergelijke wijziging in werking treedt, op de hoogte stellen van het voornemen de overeenkomst te wijzigen. De Gebruiker kan een dergelijke wijziging van de overeenkomst binnen een termijn van zes weken nadat een dergelijke wijziging van kracht is geworden aanvechten door middel van een brief, telefax of e-mail.
7.3.3 De wijziging van de overeenkomst komt betrouwbaar over indien het argument tegen dergelijke wijziging van de regeling niet effectief is ontvangen met betrekking tot vorm en ook tijd en de kennisgeving van de wijziging effectief aan de gebruiker is gegeven met verwijzing naar het recht van het individu om dergelijke wijziging van de overeenkomst aan te vechten, alsmede verder geleverd dat dergelijke wijziging van de overeenkomst praktisch is.
7.3.4 De wijziging van de overeenkomst wordt niet van kracht indien de Gebruiker deze wijziging van de overeenkomst op gepaste wijze betwist of DDOWNLOADS geen correcte kennisgeving van wijziging heeft verstrekt met betrekking tot de verwijzing naar de gevolgen van een verzuim om bezwaar te maken. De bovenstaande bepaling wordt eveneens toegepast indien de wijziging van de regeling onredelijk is voor de Klant. In het geval van een ondoeltreffende wijziging van de overeenkomst, kunnen beide partijen de specifieke regeling sinds de wijzigingsdatum in buitengewone omstandigheden beëindigen.
7.4.
Overdracht en baan van overeenkomsten.

7.4.1 DDOWNLOADS kan alle gesloten overeenkomsten met alle daaraan verbonden rechten en ook plichten overdragen aan derden. Een dergelijke overdracht van overeenkomsten heeft betrekking op overeenkomsten die op basis van deze A&B’s zijn gesloten.
De overdracht van een overeenkomst is niet efficiënt als het argument tegen een dergelijke overdracht van een overeenkomst zowel qua vorm als qua tijd effectief is verkregen of als DDOWNLOADS niet naar behoren heeft verwezen naar de wettelijke gevolgen als de Gebruiker stopt met werken om bezwaar te maken tegen een dergelijke overdracht van een regeling. De overdracht van het contract wordt efficiënt indien het bezwaar tegen deze overdracht van de overeenkomst niet effectief is verkregen, zowel wat de vorm als wat de tijd betreft, en ook indien DDOWNLOADS’s kennisgeving van de overdracht van de overeenkomst op de juiste wijze is verstrekt aan het individu met verwijzing naar de wettelijke gevolgen indien de klant geen bezwaar maakt tegen deze overdracht van het contract.
Autorisatie volgens de Informatie Defensie Verordening.

De Klant gaat er dus specifiek mee akkoord dat DDOWNLOADS eveneens gemachtigd is om persoonlijke gegevens over te dragen aan een koper in het geval van de overdracht van overeenkomst. DDOWNLOADS kan een registratieovereenkomst tegenspreken indien het individu geen toestemming geeft voor een dergelijke overdracht van individuele gegevens. Bovendien kan de Gebruiker deze toestemming in de toekomst intrekken. In dergelijke gevallen kan DDOWNLOADS de overeenkomst met onmiddellijke ingang verbreken.
7.5.
Beëindiging van de regeling.
7.5.1. Het inschrijvingscontract wordt in het algemeen gesloten voor onbepaalde tijd. Deze bepaling geldt echter niet, indien de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt beëindigd. Indien tussen partijen geen bepaalde duur is overeengekomen, kan de gebruiker het contract beëindigen met een opzegtermijn van 14 kalenderdagen tegen het einde van de maand. Het registratiearrangement eindigt met het verstrijken van de contracttermijn indien dit is overeengekomen. Het recht van beide partijen om het contract zonder opgaaf van reden op te zeggen of te beëindigen, alsmede het recht van DDOWNLOADS om de toegang van het individu te blokkeren, blijft onaangetast, zelfs indien een vaste contractduur is overeengekomen.
7.5.2 In geval van beëindiging van het contract is DDOWNLOADS gerechtigd om elk van de gegevens van de Klant te verwijderen, bestaande uit de deactivering van het profiel van het individu, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk type tijdstip. De wettelijke bewarings- en/of archiveringsverplichtingen blijven niettemin onaangetast. Het individu heeft geen enkele aanspraak op de teruggave van zijn gegevens na de beëindiging van de overeenkomst.
7.6.
Verboden toegang.
7.6.1 DDOWNLOADS is, in het algemeen, geaccrediteerd om de toegang van de Gebruiker tot de oplossing in zijn geheel of gedeeltelijk te blokkeren. Dit wordt met name gebruikt in de volgende gevallen:.
om de IT-veiligheid te waarborgen.

nadat de gegevens over de toegankelijkheid van het individu drie keer foutief zijn doorgegeven.
handhaving van intellectuele eigendomsrechten.
Bovendien heeft DDOWNLOADS het recht om de Gebruiker een waarschuwing te geven, indien het Individu zijn contractuele taken of andere verantwoordelijkheden schendt. Een dergelijke waarschuwing kan tot gevolg hebben dat DDOWNLOADS de toegankelijkheid van de Klant geheel of gedeeltelijk blokkeert en/of de regeling met de Klant buiten werking stelt. Het recht van DDOWNLOADS om problemen voor geleden verliezen of uitgaven te vorderen blijft hierdoor onaangetast.
7.6.2 Indien DDOWNLOADS op de hoogte is van feiten die misbruik van de toegang van het individu tot gegevens of een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden aan het licht brengen, kan DDOWNLOADS de toegang van de Gebruiker geheel of kort blokkeren, indien hiertoe verzocht wordt en dit ook betaalbaar is. In een dergelijk geval kan DDOWNLOADS een schadevergoeding eisen voor alle gemaakte kosten en alle procedures die nodig zijn ter bevordering van de vervolging van dergelijk misbruik of voor de vervolging van een dergelijke overtreding van deze AV.
8.
Marketing stappen.
Het ontwerpen van reclame, evenals het bespreken en plaatsen ervan is de enige verplichting van DDOWNLOADS naar eigen goeddunken. Dit geldt in het bijzonder voor de duur van het downloaden en installeren. Het respectievelijke marketing type kan ook door DDOWNLOADS naar eigen goeddunken worden gekozen.
9.
Bepalingen inzake gegevensbeveiliging.
De regelingen inzake gegevensbeveiliging worden, samen met de verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zowel verstrekt als vrijgegeven door DDOWNLOADS op www.DDOWNLOAD.com.de/privacy.
10.
Vrijstelling van verantwoordelijkheid.
DDOWNLOADS is niet verantwoordelijk voor uitgaven of schadevergoedingen of regresvorderingen, in het bijzonder voor schadevergoedingsvorderingen wegens gederfde inkomsten of terugbetaling van gevolg- en ook indirecte problemen. De aansprakelijkheid van DDOWNLOADS uit hoofde van dwingend rechtelijke regelingen blijft onverminderd van kracht.
11.
Betekenissen en termen.
Een ” Individu” wordt gedefinieerd als een natuurlijke persoon, die gebruik maakt of heeft gemaakt van DDOWNLOADS diensten.

” Uploader” wordt gespecificeerd als een Klant, die documenten publiceert of heeft ingediend bij DDOWNLOADS.

0 votes